Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden De Vrije Vloer

1. Algemeen
1.1. Degene die met De Vrije Vloer een overeenkomst aangaat, wordt verder deelnemer of opdrachtgever genoemd.
1.2. Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst die De Vrije Vloer sluit met een deelnemer of opdrachtgever voor een opleidingsactiviteit of begeleidingstraject.
1.3. Onder een opleidingsactiviteit verstaan we een leertraject van minimaal 3 dagen of een supervisie van minimaal zes individuele- of groepsbijeenkomsten.
1.4. Onder een begeleidingstraject verstaan we individuele begeleiding en begeleiding in een groep.

2. Kwaliteit
2.1. De Vrije Vloer verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar beste inzicht en vermogen. De Vrije Vloer hanteert de gedragscodes van de LVSC, NOBCO, NOLOC en BPGZ.

3. Inschrijving
3.1. Een deelnemer schrijft zich in voor een gekozen activiteit of traject door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier op onze website.
3.2. De deelnemer ontvangt per omgaande een bevestiging van zijn inschrijving. De datum waarop De Vrije Vloer de inschrijving ontvangt, is de plaats op de deelnemerslijst (op volgorde van binnenkomst).
3.3. De bevestiging van deelname bevat de naam van de betreffende activiteit of traject, welke persoonlijke gegevens De Vrije Vloer in haar systeem opslaat en een verwijzing naar de Algemene Voorwaarden.
3.4. Wanneer er voorafgaand aan de inschrijving voor een leertraject of supervisie geen persoonlijk contact is geweest tussen de deelnemer en De Vrije Vloer, vindt er een intakegesprek plaats. Het doel is daarbij om te kijken of de verwachtingen van de deelnemer aansluiten bij de inhoud van de activiteit of het traject én om wederzijdse verwachtingen goed op elkaar af te stemmen. Na dit gesprek kunnen zowel de deelnemer als De Vrije Vloer afzien van deelname. Dit intakegesprek duurt ca. 1 uur.
3.5. Na dit gesprek bevestigt de deelnemer uiterlijk binnen 7 dagen zijn inschrijving per mail aan De Vrije Vloer. Daarmee wordt de inschrijving definitief. Zijn plaats op de deelnemerslijst blijft tot die tijd gekoppeld aan de datum waarop De Vrije Vloer zijn inschrijfformulier heeft ontvangen.
3.6. Elke activiteit of traject kent een maximum aantal deelnemers. Bij over-inschrijving plaatsen we de deelnemer op een wachtlijst. Hiervan krijgt de deelnemer direct bericht. Als er iemand afvalt, wordt de deelnemer benaderd in volgorde van inschrijving.
3.7. Na de wettelijke 14 dagen bedenktijd en daarmee definitieve inschrijving, wordt er met de deelnemer een schriftelijke overeenkomst afgesloten.

4. Annulering door de deelnemer
4.1. Na de inschrijving of definitieve inschrijving (zie lid 3.5.) geldt er een wettelijke bedenktijd van veertien dagen, waarin de deelnemer zijn/haar inschrijving kosteloos kan intrekken. Na deze veertien dagen is de inschrijving bindend en gaat de deelnemer akkoord met de leveringsvoorwaarden.
4.2. Na bovengenoemde bedenktijd geldt de volgende annuleringsregeling:

Bij annulering tot zes weken voor aanvang van een opleidingsactiviteit of begeleidingstraject betaalt u 20% annuleringskosten.
Bij annulering in de periode van drie tot zes weken voor aanvangsdatum bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
Bij annulering vanaf 21 dagen voor aanvangsdatum bent u 100% van de deelnamekosten verschuldigd.
4.3. Reden van afzegging speelt geen rol bij de annuleringsregeling.
4.4. Annuleringen dienen uitsluitend schriftelijk te geschieden.

5. Annulering door De Vrije Vloer
5.1. De Vrije Vloer beslist over het al dan niet doorgaan van een activiteit van langer dan 1 dag, uiterlijk twee weken voor de geplande startdatum. Activiteiten van één dag worden uiterlijk een week voor de aanvangsdatum geannuleerd.
5.2. De deelnemers worden hiervan telefonisch op de hoogte gebracht.

6. Betaling
6.1. In de week voorafgaand aan een workshop en twee weken voor aanvang van een leergang, supervisie of ander begeleidingstraject, ontvangt de deelnemer of opdrachtgever een factuur. Het factuurbedrag dient voor aanvang van het programma op het rekeningnummer van De Vrije Vloer bijgeschreven te zijn.
6.2. Het verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op NL45 INGB 0683 684 795 t.n.v. De Vrije Vloer.

7. Bijkomende kosten
7.1. De opleidingskosten zijn inclusief schriftelijk/digitaal ondersteunend materiaal.
7.2. Bij een bijeenkomst van een hele dag wordt gezorgd voor koffie, thee, fruit, sap en soep en andere versnaperingen. De deelnemers worden verzocht zelf een lunchpakketje mee te nemen.

8. Betalingsproblemen.
8.1. Bij niet of niet tijdige betaling kan, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, eenzijdig door De Vrije Vloer de overeenkomst met deelnemer worden verbroken.
8.2. Indien de deelnemer met tijdige betaling in gebreke blijft, kan De Vrije Vloer de vordering ter (buiten)gerechtelijke incasso uit handen geven, in welk geval de deelnemer gehouden is de totale kosten van incasso te vergoeden. De hoogte van de (buiten)gerechtelijk incasso bedraagt ten minste 15% van het totale factuurbedrag, onverminderde de meerkosten van de incasso.

9. Overmacht en recht van wijziging
9.1 Indien het voor De Vrije Vloer door ziekte, overlijden of andere zwaarwegende redenen onmogelijk is een activiteit of onderdeel daarvan te verzorgen, behoudt De Vrije Vloer het recht voor de bijeenkomst naar een nader te bepalen datum te verplaatsen of in het uiterste geval de bijeenkomst te annuleren.
9.2 Bij het niet doorgaan van de gehele activiteit als gevolg van overmacht, restitueert De Vrije Vloer het betaalde opleidingsgeld.

10. Verandering locatie
10.1. Het staat De Vrije Vloer vrij om een open activiteit op een andere dan de geplande vestiging te laten plaatsvinden. In dat geval heeft de deelnemer het recht om binnen twee weken dat de verplaatsing bekend is gemaakt, zijn deelname kosteloos te annuleren. De Vrije Vloer restitueert het reeds betaalde bedrag.
10.2 Bij annulering van de activiteit op grond van dit artikel is De Vrije Vloer niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de deelnemer.

11. Bescherming persoonsgegevens en geheimhouding
11.1 Alle door de deelnemer verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van De Vrije Vloer. De gegevens worden gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering. Zoals het inschrijven van deelnemers, het toesturen van materiaal, het uitvoeren van begeleiding en het toesturen van informatie over activiteiten of daaraan gerelateerde informatie.
11.2. De Vrije Vloer verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.
11.3. Alle informatie die van/over een deelnemer wordt ontvangen, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Dat geldt voor persoonsgegevens en computergegevens, maar ook voor informatie over werk, carrière en voor alles wat er tijdens een opleiding of begeleiding aan de orde komt.

12. Auteursrecht
12.1. Op alle gebruikte documentatie van De Vrije Vloer geldt het auteursrecht van De Vrije Vloer.
12.2. Deelnemers mogen gebruikte documenten vrij gebruiken onder vermelding van de bron.

13. Aansprakelijkheid
13.1. De Vrije Vloer is aansprakelijk voor tekortkoming in de uitvoering van opleidingen en begeleidingstrajecten, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop de deelnemer redelijkerwijze mag vertrouwen. Hierbij gaat het om geleden schade door opzet, grove nalatigheid of schuld.
13.2. De aansprakelijkheid van De Vrije Vloer is beperkt tot de factuurwaarde van de activiteit, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.3. Eventuele aanspraken van de deelnemer moeten binnen één jaar na het ontdekken van de schade bij De Vrije Vloer zijn ingediend.

Heb je vragen over deze voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.

Hettie Nijhof en Gerard Rotering

Geüpdatete versie 26 mei 2020