Privacyverklaring

Privacyverklaring De Vrije Vloer

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Hettie Nijhof 06 28537402
Gerard Rotering 06 28616083
Eigenaren van De Vrije Vloer
Noorderlicht 20, 3454SH De Meern
KvK 3013 7015

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van een begeleidings- of opleidingstraject.

Persoonlijke gegevens
Wij verwerken en bewaren de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Leeftijd
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres en woonplaats

Persoonlijk dossier
Wij verwerken en bewaren de volgende informatie over uw begeleidingstraject :

 • Begeleidingsovereenkomst
 • Uitslagen testen
 • Begeleidingsplan
 • Verslagen (indien) gemaakt door uw zelf
 • Verslag eindevaluatie

Doeleinden
Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Maken van offertes en overeenkomsten
 • Het onderhouden van contact
 • Het bieden van een persoonlijk traject
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Rapporteren en verantwoording aan opdrachtgever
 • Facturering
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Het voeren van geschillen
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen

Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking de dienst die u bij ons afneemt. Ook worden uw persoonsgegevens verwerkt om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zoals de verplichtingen op basis van het fiscaal recht en op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz).

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • De verbetering van onze diensten;
 • De bescherming van onze financiële belangen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hierboven genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers,

Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Wij houden ons aan de Ethische Beroeps- en gedragscodes van het NOBCO, LVSC, NOLOC en BPGZ, waarvan vertrouwelijk omgaan met uw gegevens een belangrijk aspect is.

Niets uit het dossier wordt zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door wanneer bij ons gebruik van Dropbox en Mailchimp die gevestigd zijn in de VS. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Uw persoonsgegevens en dossier worden tien jaar na beëindiging van het begeleidingstraject, vernietigd en verwijderd uit ons digitale systeem. Hiermee voldoen wij aan de wettelijke fiscale bewaarplicht en de bewaarplicht voor bedrijfsaansprakelijkheid.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren. We kijken geanonimiseerd via Google Analytics naar het aantal bezoekers op onze website. Deze gegevens zijn niet terug te voeren op uw IP-adres.

Uw rechten
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage in uw persoonsgegevens en dossier. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw gegevens en de inhoud van uw dossier. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring
Als u vragen heeft neem dan contact op met:

Hettie Nijhof
Noorderlicht 20,
3454SH De Meern
06 28537402
hettie@devrijevloer.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden op de web-site gepubliceerd.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 november 2022