Klachtenregeling

Algemene Klachtenregeling De Vrije Vloer

Deze klachtenregeling betreft de opleidingsactiviteiten (leertrajecten en supervisie) en begeleidingstrajecten (individuele begeleiding en begeleiding in een groep)

De Vrije Vloer is gebonden aan de klachtenregeling van de NOBCO, NOLOC, LVSC en BPGZ.

1. Ontvankelijkheid
1.1. De deelnemer die aan een opleiding of begeleidingstraject deelneemt of heeft deelgenomen, kan tot een maand na afsluiting van de opleiding of begeleiding een schriftelijke klacht over de uitvoering indienen bij De Vrije Vloer.
2.1. De Vrije Vloer kan beslissen dat een klacht, die pas wordt ingediend na de in het eerste lid genoemde termijn, toch in behandeling wordt genomen, indien, naar het oordeel van De Vrije Vloer, redelijkerwijs niet kon worden gevraagd dat hij zijn klacht eerder indiende.

2. Behoorlijke behandeling
2.1. De Vrije Vloer draagt zorg voor een behoorlijke en zorgvuldige behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over haar gedragingen.
2.2. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld door beide partijen.
2.3. De klachten worden geregistreerd en voor een periode van 3 jaar bewaard.

3. Procedure
3.1. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij De Vrije Vloer.
3.2. Nadat de klacht is ingediend, krijgt de klager per omgaande schriftelijk bericht dat zijn klacht bij De Vrije Vloer is ontvangen.
3.3. De klager krijgt binnen twee weken na ontvangst schriftelijk bericht met betrekking tot de wijze waarop de klacht zal worden afgehandeld.
3.4. Zodra De Vrije Vloer naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van dit reglement.
3.5. Indien de klager niet tevreden blijkt over deze afhandeling van zijn klacht zal deze alsnog volgens dit reglement worden behandeld.
3.6. De Vrije Vloer zendt een klacht tot behandeling waarvan kennelijk een andere instantie bevoegd is, onverwijld naar die instantie door onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de klager.
3.7. De Vrije Vloer zendt een klacht die niet voor haar bestemd is en ook niet wordt doorgezonden zo spoedig mogelijk terug aan de indiener.

4. Onpartijdige klachtenbehandelaar
4.1. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de deelnemer ( of opdrachtgever) wordt afgehandeld door De Vrije Vloer, dan zal de klacht worden voorgelegd aan een van de in lid 2 genoemde onafhankelijke commissies.
4.2. Alle klachten zullen worden voorgelegd aan het Tuchtcollege van de LVSC of aan de Klachtencommissie van het NOBCO.
4.3. De procedure van de LVSC of de NOBCO zal door De Vrije Vloer worden overhandigd aan de klager, dan wel zal worden verwezen naar de procedure op de website van de LVSC of de NOBCO.
4.4. Het oordeel van de tuchtcommissie van de LVSC of de klachtencommissie van het NOBCO is bindend voor De Vrije Vloer. Eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld.
4.5. Alle consequenties die uit deze bindende uitspraak voortkomen worden schriftelijk vastgelegd voor zowel de klager als De Vrije Vloer.

5. Afhandeling
5.1. De Vrije Vloer handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst. Indien de klacht wordt voorgelegd aan de LVSC of het NOBCO, zal de afhandelingstermijn van die procedures in acht worden genomen.
5.2. De Vrije Vloer stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.
5.3. Tegen een besluit inzake de behandeling van een klacht over een gedraging van De Vrije Vloer kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.
5.4. Het oordeel van de tuchtcommissie van de LVSC of de klachtencommissie van het NOBCO is bindend voor beide partijen.
5.5. Alle consequenties die uit deze bindende uitspraak voortkomen, worden schriftelijk vastgelegd voor beide partijen.

6. Overige bepalingen
6.1. Het reglement is vanaf 01-09-2016 in werking. Een klacht die voor de datum van inwerkingtreding van dit reglement is ingediend, wordt, voor zover mogelijk, met inachtneming van dit reglement behandeld.
6.2. Naar dit klachtenreglement wordt verwezen in de contracten die bij de start van de opleidingsactiviteiten en begeleidingstrajecten worden gemaakt.
6.3. Het reglement staat vermeld op de website van De Vrije Vloer (www.devrijevloer.nl)
Een papieren versie wordt op aanvraag verstrekt.

Als je vragen hebt over deze regeling, neem dan contact met ons op.

Hettie Nijhof en Gerard Rotering

Ge├╝pdatete versie 18 november 2020